กุญแจสำคัญสู่ความเป็นหนึ่งเดียว

Oneness หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นี้
สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่อาจหาคำนิยามที่ครอบคลุม
ในทุกมิติได้เลย ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด
ความเป็นลบบวกและค่ากลางของธรรมชาติ
พลังงานคู่ขนานในทุกมิติ ทั้งในความมีและความว่าง
อันเป็นอนันต์ ทั้งผู้รู้ สิ่งที่ถูกรู้ กลไก
และภูมิปัญญาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งใบไม้ในกำมือ ทั้งใบไมในป่าน้อยใหญ่
หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งอดีตและอนาคต
ที่กำหนดหยั่งลงสู่ปัจจุบัน

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

11/12/2019