Papaji

Papaji

อิสรภาพ คือ อะไร ?

การรู้แจ้ง คือ การตระหนักรู้ คือตัวการตระหนักรู้ ไม่ใช่ความรู้ของใคร สิ่งใด ความคิด ความรู้ที่บริสุทธิ์ ? การตระหนักรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำพูด แค่ตระหนักรู้ ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ไม่มีจินตนาการถึงอดีต ไม่มีจินตนาการถึงอนาคต ไม่พะวงอยู่ในปัจจุบัน