ANIMATION SERIES

” หัวใจตื่นรู้ Animation Series ” การตูนสั้นเข้าใจง่าย ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือหัวใจตื่นรู้ อีกหนึ่งผลงานจากใจทีมงาน We Oneness และ มอนเต้ Monte A Story สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หัวใจตื่นรู้ Animaiton ตอน 1 : ฝันทั้งที่ยังตื่น
หัวใจตื่นรู้ Animation ตอน 3 : ไม่ต้อง...หนี
หัวใจตื่นรู้ Animation ตอน 2 : กล่องอารมณ์
หัวใจตื่นรู้ Animation ตอน 4 : สายลมแห่งรัก