Wake Up ONE

Wake Up ONE

3 คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก แล้วเห็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ตนเองและสังคม เป็น กํารสร้างนักสื่อสํารสุขภาวะทํางปัญญารุ่นใหม่ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.) กลุ่ม ดารานักแสดง 2.) นักเขียนบทละคร นักเขียนออนไลน์ และนักเขียนอื่นๆ และ 3.) ครีเอทีฟที่ทํางํานออกแบบและงานสื่อสาร

คอร์ส Creative นักสื่อสาร
29-30 มิถุนายน 2562 ณ The Royal Gem Golf & Resort ศาลายา

 

Wake Up ONE ครั้งที่ 2 :
Writers & Stars Awakening Workshop


คอร์ส ดารา ผู้กำกับ ผู้จัดฯ และนักเขียนบท
11-12 กรกฎาคม 2562 ณ Grand Howard Hotel ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ

 

 

Club of ONE ครั้งที่ 3 : Stars & Young Celebrities

18-19 กันยายน 2562
Bella B Hotel