Light of Oneness

แสงหนึ่งเดียวกัน
Light of Oneness

เมื่อนับพันตัวอักษรบรรสานสอดคล้องร้อยภาพหมื่นสีสัน ถักทอเป็นความเข้าใจในแสงหนี่งเดียวกัน ร่วมเดินทางไปกับ 3 ความเรียง 3 มุมมองในการสำรวจชีวิต ผ่าน 3 คุณลักษณะในความเป็นหนี่งเดียวกัน (Trilogy of Oneness) อันได้แก่

ความเข้าใจจากการตระหนักรู้ “ความจริง”

โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป

การมองเห็นและการสัมผัสถึง “ความงาม”

โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

และ ประสบการณ์ชีวิตอันนำไปสู่ความเข้าใจใน “ความรัก”

โดย จุรี พิพัฒนรังคะ

lightoneness0

รู้ - ความจริง
เห็น - ความงาม
ถึง – ความรัก

Previous
Next

จักรวาล โลก สรรพชีวิต
ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นองค์รวมสัมพันธ์
เป็นเอกภาพในความหลากหลาย
มีความหลากหลายในเอกภาพ
ขับเคลื่อนไหลเวียนเป็นองคาพยพ เชื่อมต่อด้วยความรักความเข้าใจ

ดร.เมธา หริมเทพาธิป
Previous
Next

ความงาม ปรากฏเพราะมีผู้มอง
เมื่อมีผู้มอง ความงามจึงปรากฏ
เพราะผู้มองและสิ่งที่ถูกมอง เป็นหนึ่งเดียวกัน

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล
Previous
Next

ความรัก
คือการสัมผัสถึงความจริง
ความงาม ตามที่เป็น
สัมผัสถึงคนที่อยู่ตรงหน้า
อย่างที่เขาเป็น
ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น

จุรี พิพัฒนรังคะ

Ebook แสงหนึ่งเดียวกัน