ONE หนึ่งเดียวกัน

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้

ONE
หนึ่งเดียวกัน

"เรา​คือ​เพื่อนร่วมทาง สู่หนึ่งเดียวกัน​"

สัมผัส 40 ผู้ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ตื่นรู้

กัลยาณมิตรหญิงชาย 40 ท่าน ได้ให้เกียรติเปิดใจถ่ายทอดประสบการณ์สำคัญในชีวิต ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตทั้งทุกข์และสุข เปิดเผยเส้นทางแห่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤต จนถึงจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลง หลุดจากกรงขังของความคิด ความเชื่อ เกิดจิตสำนึกใหม่ เกิดมุมมองใหม่ กระทั่งเป็นอิสระจากตัวตนที่เคยหลงยึดมั่น รวมเป็นนิยามแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เรียกว่า การตื่นรู้*

หนังสือ วันหนึ่งเดียวกัน

รวม 40 ประสบการณ์จริง

40 เส้นทางสู่การตื่นรู้

ศ.นพ.ประเวศ วะสี


มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะเข้าถึงสภาวะการตื่นรู้
และการเปลี่ยนแปลง
ตัวตนโดยสิ้นเชิง จากทุกข์เป็นสุข
จากมืดเป็นสว่าง จากคับแคบ
เป็นเปิดกว้าง จากทำลาย
เป็นสร้างสรรค์ อันเป็นไป
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ทั้งในระหว่างคนกับคน
และคนกับสรรพสิ่ง
เมื่อสมดุลก็เกิดสงบ สันติ
สุข จึงกล่าวว่า ในที่สุด
มนุษยชาติทั้งหมด
จะพบประตูสู่การตื่นรู้

หนังสือ
ONE
หนึ่งเดียวกัน

หนึ่งในผลงานสื่อสร้างสรรค์ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ We Oneness
เพื่อร่วมขับเคลื่อน สังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน
สนับสนุน​โดย สสส. สร้างสรรค์โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน