เพื่อนร่วมทางสู่หนึ่งเดียวกัน

Awareness-Caring-Sharing

Awareness-Caring-Sharing

Awareness-Caring-Sharing

Slider
เรา คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อการเข้าถึงความจริง ความงาม และความรัก
ด้วยการรู้สึกตัว ใส่ใจดูแลและแบ่งปัน
ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์
สังคมแห่งความรักและสันติภาพ
บนแผ่นดินไทยและแผ่นดินโลก
.
ความจริง ความงาม ความรัก
Awareness Caring Sharing

กลุ่มชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดกว้างสําหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา

คอร์สพิเศษที่ออกแบบมาอย่างร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การมีสติ รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก แล้วเห็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ตนเองและสังคม

Awake to Oneness : เกมตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน