รักและไว้วางใจ

ทำตามความรู้สึกจากใจจริง


ถ้ายังมีความรู้สึก สักวันก็จะรู้สึกตัวตื่น 

เมื่อรู้สึก
ถึงพลังชีวิต
โลกนี้ก็
น่าอยู่ 


เปิดรับ
สิ่งดีงาม
ด้วยความ
ซาบซึ้ง
ขอบคุณ