กิจกรรมค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน : กุญแจแห่งความทุกข์ที่หลงลืม

12 ตุลาคม 2566

จัดโดย ชมรมพุทธศาสนา กรุงเทพประกันชีวิต

สู่องค์กรต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของสุขภาวะทางปัญญา นำกระบวนการโดย คุณออย รชต แซ่ตั้น และคุณปลาเข็ม ปรีดี วิทยานนท์ กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
ขยายผลไปยัง ชมรมพระพุทธศาสนา กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาบนพื้นฐานกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง (Moderate Postmodern Paradigm)
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print