fabrizio-chiagano-rDwIXsgb2LY-unsplash

ความเห็นอันถูกต้อง : ชุนริว ซุสุกิ

“…อันดับแรกแห่งมรรคมีองค์แปดก็คือความเห็นอันถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) ความเห็นอันถูกต้องก็คือความเข้าใจในเหตุและผล คือมีความเข้าใจอันสมบูรณ์ในเหตุและผล – ว่าความทุกข์นั้นมีเหตุอย่างไร นั่นคือความเห็นอันถูกต้อง – คือการเห็น ‘สิ่งต่างๆดังที่มันเป็น (ตถตา)’

เมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆดังที่มันเป็น เราจะเข้าใจว่าเราสร้างความทุกข์แก่ตัวเราเองอย่างไร ถ้าหากเธอเห็นสิ่งต่างๆดังที่มันเป็น เธอจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืน ทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งย่อมไร้ธรรมชาติแห่งตัวตน

ดังนั้นเธอจึงไม่อาจเพลิดเพลินกับชีวิตของเธอได้อย่างที่เธอคาดหวัง เธอคาดหวังไว้ว่าชีวิตของเธอจะสุขสำราญที่สุด แต่ในความเป็นจริง ทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน ‘แย่แล้ว มันไม่จริงนี่นา’ เธออาจพูดออกมาแบบนั้น

เมื่อเธอเห็นสิ่งต่างๆดังที่มันเป็น เธอก็จะเปลี่ยนความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับชีวิตนี้ไปโดยสิ้นเชิง และเมื่อเธอเปลี่ยนความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับชีวิตนี้อย่างสิ้นเชิงแล้ว นั่นแหละคือนิพพาน หมดสิ้นปัญหา หนทางลุถึงนิพพานโดยมรรคมีองค์แปดนั้นเริ่มต้นจากความเห็นอันถูกต้อง

ความเห็นอันถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเรา และการมีความเห็นอันถูกต้องนี้ก็คือการเข้าใจในเหตุและผล – อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือทุกข์ ด้วยการเริ่มต้นจากความเห็นอันถูกต้อง เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆดังที่มันเป็น…”


พระอาจารย์ ชุนริว ซุสุกิ (พ.ศ.๒๔๔๗-๒๕๑๔)
ผู้เผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซ็นสาขาโซโตจากญี่ปุ่นสู่สหรัฐอเมริกา

ขอขอบคุณเพจ ZenSmileZenWisdom


Photo by Fabrizio Chiagano on Unsplash

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email