พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล “เราจะเป็นมิตรกับตนเอง ได้อย่างไร?”

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

[We Oneness PODCAST Ep.2]

ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นหนึ่งกับตัวเองอย่างมีคุณค่า”
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ถ่ายทอดสดจากงาน Wake up ONE : Writers & Stars Awakening Workshop

กิจกรรม Wake up ONE เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“

ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

** เลือกฟังหัวข้อธรรมบรรยาย **
00:00– Introduction
00:46– กินอาหารบำรุงกาย ใจ และปัญญา
06:33– การเป็นหนึ่งกับตัวเอง กับการเป็นที่1ในโลก 09:56– เราอยู่กับตัวเองไม่ได้
25:27– ความเป็นหนึ่งของกายกับใจ
33:55– ความเป็นหนึ่งของสมอง(เหตุผล) กับหัวใจ(อารมณ์)
44:27– สมองนำหัวใจ / หัวใจนำสมอง
51:15– เมื่อฉันและกูอยู่ด้วยกันไม่ได้
1:25:57– การเป็นมิตรกับตัวเอง และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

Q&A
56:50 – อยากเลิกติดหวย เราจะหักห้ามใจจากกิเลศได้อย่างไร?
1:09:23 – ผีมีจริงหรือไม่ ถ้ามีผีจะเป็นอย่างไร?
1:11:01 – ทำไมจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ถ้ามีจำนวนจิตเกิดดับมีเท่าเดิม
1:13:30 – ทำไม เดจาวู เกิดขึ้นกับเรา?
1:16:07 – ทุกข์จากการมีเจ้านายที่เห็นแก่ตัวต้องทำอย่างไร? (ทุกข์อยู่ที่ใจเรา)

- RELATED POSTS-

กิจกรรมอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่2

โครงการที่ทำให้นักฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
.
เพื่อช่วยกันให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และความสุข ในชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี สู่การจากไปอย่างสงบในแบบที่ตนเองสามารถเลือกได้
.
เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ

Read More »

เสวนา โพธิวิชชาลัย

เสวนา โพธิวิชชาลัย โดย We Oneness x Factivity x ศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของราชาผู้เปี่ยมด้วยใจแห่งความรัก เมตตา และปัญญา ดั่งพระราชามหาโพธิสัตว์ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ พวกเราจึงตั้งใจจัดงานพบปะพูดคุยฉันท์เพื่อนมิตรไมตรี ได้ชวนพี่น้องเพื่อนๆ มารวมพบปะกัน 1 วัน ณ Factivity สถานที่แห่งพลังงานและแสงสว่างจากภายใน ที่ได้ต้อนรับเพื่อน ๆ กว่า 30 คนที่ได้มาพบกันโดยนัดหมาย

Read More »

กิจกรรมอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่1

โครงการที่ทำให้นักฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
.
เพื่อช่วยกันให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และความสุข ในชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี สู่การจากไปอย่างสงบในแบบที่ตนเองสามารถเลือกได้
.
เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ

Read More »

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6
.
We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน เชิญชวนท่านที่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับสิ่งหนึ่ง… รับรู้เสียงจังหวะจากข้างในที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น… มาถอดรหัสจังหวะชีวิตแล้วร้อยเรียงไปด้วยกัน เข้าสู่หน้าที่ทางจิตวิญญาณตอบแทนจักรวาลของเรา ในงานเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe : Dialogue for Embracing Interconnectedness ครั้งที่ 6
มาแสดงตัวว่าเราล้วนดำรงอยู่เพื่อกันและกัน เสมอมา และตลอดไป
เรารอคอยที่จะพบคุณ
พบกัน
วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 66
เวลา 9.00 – 17.00 น.
สถานที่ โพธาลัย กรุงเทพฯ

Read More »

กิจกรรมค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน (ขยายผล)

กิจกรรมค้นพบขุมทรัพย์ในใจตน : กุญแจแห่งความทุกข์ที่หลงลืม
ขยายผล #กิจกรรมพุทธธรรมเชิงประสบการณ์
โดย We Oneness x ศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สู่องค์กรต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของสุขภาวะทางปัญญา นำกระบวนการโดย คุณออย รชต แซ่ตั้น และคุณปลาเข็ม ปรีดี วิทยานนท์ กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
ขยายผลไปยัง ชมรมพระพุทธศาสนา กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาบนพื้นฐานกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง (Moderate Postmodern Paradigm)

Read More »
Facebook
Email
Twitter
Telegram