HEART CARE WORKSHOP
เข้าใจตัวเองด้วยหลักพุทธธรรม หัวข้อ "กิเลส-กรรม-วิบาก"

HEART CARE WORKSHOP

เข้าใจตัวเองด้วยหลักพุทธธรรม หัวข้อ “กิเลส-กรรม-วิบาก” 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นไปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจตัวเองและเสริมสร้างความสุขจากภายในตนด้วยหลักพุธธรรม โดยรูปแบบการเรียนรู้เป็น Work Shop ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Active Learning) กระบวนการเรียนรู้ได้ถูกออกแบบโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อาทิเช่น ธรรมะ จิตวิทยา ศิลปะบำบัด และ ปรัชญา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมชอบกระบวนการที่ได้ลงมือทำจริงที่ทำให้ได้สำรวจตัวเอง และค้นพบตัวเองในบางด้านที่อาจจะยังไม่เคยเห็น ทำให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้ระบายสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมา จากการวาดรูประบายสี ที่แทนความคิดหรือความรู้สึกด้านลบลงบนกระดาษ

ผู้เข้าร่วมชอบบรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่ทั้งได้พูดเรื่องราวของตัวเอง และได้รับฟังเรื่องราวของคนอื่น 

ผู้เข้าร่วมชอบแนวคิด และ ประสบการณ์ที่ทางวิทยากรแบ่งปัน ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ

ผู้เข้าร่วมชอบกิจกรรมที่มีการผสมผสานหลายองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และปรับออกมาให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีความเรียบง่ายและใช้ได้ผลจริง

ขอบคุณทาง OPPY ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวิถีสุขภาวะทางปัญญา

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print