Club of ONE : พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ 

หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลสกรรมวิบาก)

19 มีนาคม 2566 | ห้อง 2154 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท 

เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์(เสวนาภาวนา )ผ่านหัวข้อเข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลสกรรมวิบาก)” 

ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้สำรวจตัวเอง เข้าใจตัวเอง และพร้อมเชื่อมโยงไปกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มทุกคน

ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สามารถเรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีความรู้หรือความเชื่อใด ๆ มาก่อน

"แล้วธรรมะจะปรากฏความหมายใหม่ ภายในใจทุกคนผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ลงมือทำร่วมกัน"

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

คนมีความรู้ธรรมะแล้วอยากทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรมและกระบวนการที่แปลกใหม่
คนที่ไม่มีความรู้ธรรมะ แต่อยากมีประสบการณ์สำรวจตัวเองเพื่อการเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นมากขึ้นกว่าที่เคย
ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนา แต่มีใจเปิดกว้างในการเรียนรู้

กิจกรรมนี้จะมีการเก็บผลประเมินการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนากิจกรรมรวมไปถึงเครื่องมือพุทธธรรมเชิงประสบการณ์ต่อไป

รีววหลังจบงาน

สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Club of ONE : พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อเข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลสกรรมวิบาก)
เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“
ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะ – สสส
(สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา)
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print