เสวนา โพธิวิชชาลัย

เสวนา โพธิวิชชาลัย

13 ตุลาคม 2566
โดย We Oneness x Factivity x ศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของราชาผู้เปี่ยมด้วยใจแห่งความรัก เมตตา และปัญญา ดั่งพระราชามหาโพธิสัตว์ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์
พวกเราจึงตั้งใจจัดงานพบปะพูดคุยฉันท์เพื่อนมิตรไมตรี ได้ชวนพี่น้องเพื่อนๆ มารวมพบปะกัน 1 วัน ณ Factivity สถานที่แห่งพลังงานและแสงสว่างจากภายใน ที่ได้ต้อนรับเพื่อน ๆ กว่า 30 คนที่ได้มาพบกันโดยนัดหมาย

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print