การตื่นรู้ 3 ประเภท

1. ตื่นรู้ในความคิด Awakening Head : Thinking of Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากได้อ่านได้ฟัง ได้เรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความจริงของชีวิต เช่น ธรรมะ ปรัชญาจากผู้รู้ เป็นการตื่นรู้ในระดับของความคิด ความเชื่อ มุมมอง และทัศนคติ (สุตมยปัญญา – ปัญญาจากการอ่าน การฟัง และ จินตมยปัญญา – ปัญญาจากการคิด)

2. ตื่นรู้ที่หัวใจ Awakening Heart : Experiencing Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สัมผัสกับความจริงโดยตรง ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอา เป็นประสบการณ์จริงของใจที่ได้สัมผัสกับความจริง (ภาวนามยปัญญา – ปัญญาจากประสบการณ์จริง) เกิดการก้าวออกจาก จิตสำนึกเล็กมาสู่จิตใหญ่ แม้เพียงชั่วครู่หรือเป็นครั้งคราว แต่ประสบการณ์นั้นจะมีพลังมากและเป็นเครื่องยืนยันและทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการตื่นรู้ในระดับความคิด

3. ตื่นรู้ในชีวิต Awakening Life : Being & Living in Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สัมผัสต่อความจริงอย่างแจ่มแจ้ง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกอย่างสิ้นเชิง เกิดอิสรภาพทางจิตใจ ไม่หวนกลับไป หลงติดในความไม่รู้เดิมอีก ซึ่งการตื่นรู้ในระดับนี้เป็นระดับเดียวกับการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณในศาสนาต่างๆ เช่น ดวงตาเห็นธรรม ซาโตริ บรรลุเต๋า การเข้าถึงพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมัน เป็นต้น

lotus

Photo by Yingzhao Zhu on Unsplash

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print