การตื่นรู้ 3 ประเภท

1. ตื่นรู้ในความคิด Awakening Head : Thinking of Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากได้อ่านได้ฟัง ได้เรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความจริงของชีวิต เช่น ธรรมะ ปรัชญาจากผู้รู้ เป็นการตื่นรู้ในระดับของความคิด ความเชื่อ มุมมอง และทัศนคติ (สุตมยปัญญา – ปัญญาจากการอ่าน การฟัง และ จินตมยปัญญา – ปัญญาจากการคิด)

2. ตื่นรู้ที่หัวใจ Awakening Heart : Experiencing Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สัมผัสกับความจริงโดยตรง ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอา เป็นประสบการณ์จริงของใจที่ได้สัมผัสกับความจริง (ภาวนามยปัญญา – ปัญญาจากประสบการณ์จริง) เกิดการก้าวออกจาก จิตสำนึกเล็กมาสู่จิตใหญ่ แม้เพียงชั่วครู่หรือเป็นครั้งคราว แต่ประสบการณ์นั้นจะมีพลังมากและเป็นเครื่องยืนยันและทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการตื่นรู้ในระดับความคิด

3. ตื่นรู้ในชีวิต Awakening Life : Being & Living in Oneness

เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สัมผัสต่อความจริงอย่างแจ่มแจ้ง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกอย่างสิ้นเชิง เกิดอิสรภาพทางจิตใจ ไม่หวนกลับไป หลงติดในความไม่รู้เดิมอีก ซึ่งการตื่นรู้ในระดับนี้เป็นระดับเดียวกับการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณในศาสนาต่างๆ เช่น ดวงตาเห็นธรรม ซาโตริ บรรลุเต๋า การเข้าถึงพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมัน เป็นต้น

lotus

Photo by Yingzhao Zhu on Unsplash

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print