TALK “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน
1. หมอปอง นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์แนวมนุษยปรัชญา กับประสบการณ์ดูแลสุขภาวะ กาย-จิต-จิตวิญญาณ
::: สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์ :::
2. ครูบี คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
::: สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ :::
3. ดร.เมธา หริมเทพาธิป นักปรัชญา นักวิจัยและพัฒนา อาจารย์สอนด้านปรัชญาและจริยศาสตร์
::: สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา :::
4. ตา สุรางคณา สุนทรพนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ดารา พิธีกร อาจารย์ และผู้เดินทางภายใน
::: พิธีกรดำเนินรายการ สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน::: .

Facebook
Email
Twitter
Telegram