Search
Close this search box.

TALK “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”

เมื่อคน 4 คน ที่ทำงานเพื่อสุขภาวะ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อหนึ่งเดียวกัน มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผองเพื่อนพวกเราทุกคน

We Oneness

23/03/2021