Search
Close this search box.
Wake up ONE
Stars & Young Celebrities Workshop

กิจกรรม Wake Up ONE | Creative Awakening Workshop For Young Celeb & Stars

คอร์สดาราและผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม
18-19 กันยายน 2562 |  โรงแรมเบลล่า บี กรุงเทพฯ

"My things My story"

กิจกรรมเพื่อแนะนำตัวเอง 

POSTCARD

“ฟังเพื่อฟัง” เลือกโปสการ์ดใบที่แทนตัวเราได้ดีที่สุดแล้วแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองกับคู่

Wake up Inspiration

พี่หนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช

ฟังเรื่องราว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชายไทยคนแรกผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส

Finger Contact

ปลุก"จิตผู้รู้" สัมผัสศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

กิจกรรม "ต่าง..ใจเดียวกัน"

กิจกรรม Workshop “หนึ่งเดียวกับตนเอง”

Self - Reflection สะท้อนการเรียนรู้

กระบวนกร

จุรี พิพัฒนรังคะ (บี)
อาจารย์พิเศษ สอนวิชาปรัชญาและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
สุสินี วรศรีโสทร (รีย์)
กระบวนกร อิสระผู้สร้างการเรียนรู้และการเข้าใจ
Previous slide
Next slide

สรุปกระบวนการทั้งหมด

wakeup1-youngceleb-186
Artist | t.ramissu
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print