กิจกรรม Club of ONE ครั้งที่ 1

กิจกรรม Club of ONE ครั้งที่ 1 : Awakening Cafe : ล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้

กิจกรรม “Awakening Cafe : ล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตื่นรู้อย่างใกล้ชิด กับวิทยากร 5 ท่าน 5 สไตล์

กิจกรรม "มองเห็นฉัน (คือเธอ)"

กิจกรรมล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้วงที่ 1 โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล (พงศ์) : ครีเอทีฟเพื่อสังคมและการตื่นรู้ 

กิจกรรม “ประตูหลอมรวมโลกแห่งความชัดเจนและความคลุมเครือ”

กิจกรรมล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้ วงที่ 2 โดย ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (รัน) : อาสาสมัคร วิทยากรอิสระ

กิจกรรม “ความทุกข์ เกิดจากความไม่รู้”

กิจกรรมล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้ วงที่ 3 โดย รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์ (ติ๊ก) : Spiritual Journey Guide ผู้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาชีวิต 

กิจกรรม “การกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองและเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน”

กิจกรรมล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้ วงที่ 4 โดย สุรางคณา สุนทรพนาเวศ (ตา) : ดารา พิธีกร อาจารย์ และผู้เดินทางภายใน

กิจกรรม “ความจริง ความงาม ความรัก สู่ความเป็นหนึ่งเดียว”

กิจกรรมล้อมวงพบกันประสาคนตื่นรู้ วงที่ 5 โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป : นักปรัชญา นักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สอนด้านปรัชญาและจริยศาสตร์ 

เสวนาภาคี สหธรรมิกชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถาม-ตอบข้อสงสัย กับวิทยากรพร้อมกันทั้ง 5 คน

กิจกรรม Club of ONE ครั้งที่ 1 “Awakening Cafe” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชนภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา) ร่วมจัดงานและอนุเคราะห์สถานที่จัดงานโดย พิพิธภัณฑ์แม่ อุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ “แม่”/ Mother’s Spiritual Museum