การยอมรับ คือ การศิโรราบ
ดร.เมธา หริมเทพาธิป

เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ว่า

อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว

อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

ยอมรับและปล่อยวาง

สุข-ทุกข์ เป็นของชั่วคราว

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

เมื่ออยากได้ก็ต้องเสีย

เมื่อยึดว่าเป็นผู้ให้ก็ต้องกลายเป็นผู้รับ

เมื่อมีตัวตนก็ต้องแบก ก็ต้องทุกข์

ชีวิตเป็นของเที่ยง

เป็นก็เที่ยงเป็น

ตายก็เที่ยงตาย

ทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัย

จะว่าไม่เที่ยงเหมือนคนทั่วไปก็ได้

มันก็แค่ตรรกะทางภาษา เกมความคิด

ใบไม้ในกำมือก็มี

ใบไม้นอกกำมือก็มี

พี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง

อย่ายึดมั่นถือมั่น

1 คน 1 คนจริง

7 พันล้านคน 7 พันล้านความจริง

ปล่อยวางทุกความจริง

จะเข้าสู่ความเป็นจริงธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ไม่ใช่เรื่องของเราจะเข้าไปตัดสิน

ยิ่งยุ่งยิ่งยาก ยิ่งอยากยิ่งไม่จบ

ยิ่งมีแผน มีเงื่อนไข ยิ่งมากยิ่งทุกข์มาก

ปล่อยวางให้ธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ

ด้วยความจริง ความงาม และความรัก

ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ

ยิ่งยึดยิ่งเจ็บปวด

ยิ่งโกงยิ่งไม่เหลืออะไร

ยิ่งตัดสินยิ่งไม่เข้าใจ

ควรยอมรับ ทำความเข้าใจ และปล่อยวาง

การไม่มีแผนคือแผนของธรรมชาติ

เมื่อใดที่คิดว่าตนเข้าถึงธรรมชาติ

ธรรมชาติจะส่งทดสอบมาให้ยอมรับ

เพื่อให้ศิโรราบอย่างไร้เงื่อนไข

แม้ตายก็ต้องยอม…

เพราะมันคือความจริงของธรรมชาติ

สิ่งเหล่านี้คือผลสรุปของความงาม ที่เกิดจากการยอมรับด้วยใจที่ศิโรราบ

Photo by Juliet Furst on Unsplash

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ชายหนุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.เมธา ทำอาชีพการงานในวิชาที่น้อยคนจะสนใจเรียนรู้อย่างมุ่งมั่น ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับผู้คนที่สนใจเรื่องการเติบโตทางจิตวิญญาณในโลกออนไลน์ ย่อมมีไม่น้อยที่ได้ผ่านตากับโพสต์ข้อความปลุกจิตสะกิดใจที่คมคายและแฝงด้วยสัจธรรมจากเฟสบุ๊ค เมธา หริมเทพาธิป
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print