juliet-furst-pgW6t4lpEnI-unsplash

การยอมรับ คือ การศิโรราบ

เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ว่า

#Ep1

อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว

อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

ยอมรับและปล่อยวาง

#Ep2

สุข-ทุกข์ เป็นของชั่วคราว

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

#Ep3

เมื่ออยากได้ก็ต้องเสีย

เมื่อยึดว่าเป็นผู้ให้ก็ต้องกลายเป็นผู้รับ

เมื่อมีตัวตนก็ต้องแบก ก็ต้องทุกข์

#Ep4

ชีวิตเป็นของเที่ยง

เป็นก็เที่ยงเป็น

ตายก็เที่ยงตาย

ทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัย

จะว่าไม่เที่ยงเหมือนคนทั่วไปก็ได้

มันก็แค่ตรรกะทางภาษา เกมความคิด

#Ep5

ใบไม้ในกำมือก็มี

ใบไม้นอกกำมือก็มี

พี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง

อย่ายึดมั่นถือมั่น

#Ep6

1 คน 1 คนจริง

7 พันล้านคน 7 พันล้านความจริง

ปล่อยวางทุกความจริง

จะเข้าสู่ความเป็นจริง

#Ep7

ธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ไม่ใช่เรื่องของเราจะเข้าไปตัดสิน

ยิ่งยุ่งยิ่งยาก ยิ่งอยากยิ่งไม่จบ

ยิ่งมีแผน มีเงื่อนไข ยิ่งมากยิ่งทุกข์มาก

ปล่อยวางให้ธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ

ด้วยความจริง ความงาม และความรัก

#Ep8

ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ

ยิ่งยึดยิ่งเจ็บปวด

ยิ่งโกงยิ่งไม่เหลืออะไร

ยิ่งตัดสินยิ่งไม่เข้าใจ

ควรยอมรับ ทำความเข้าใจ และปล่อยวาง

#Ep9

การไม่มีแผนคือแผนของธรรมชาติ

เมื่อใดที่คิดว่าตนเข้าถึงธรรมชาติ

ธรรมชาติจะส่งทดสอบมาให้ยอมรับ

เพื่อให้ศิโรราบอย่างไร้เงื่อนไข

แม้ตายก็ต้องยอม…

เพราะมันคือความจริงของธรรมชาติ

สิ่งเหล่านี้คือผลสรุปของความงาม ที่เกิดจากการยอมรับด้วยใจที่ศิโรราบ


Photo by Juliet Furst on Unsplash

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email