The 10 Fetters สังโยชน์ 10

10 สุดยอดพันธนาการแห่งจักรวาล

เครื่องจองจำมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ “สังโยชน์ 10” หมายถึง เครื่องร้อยรัด 10 ประการ ที่ผูกมัดจิตใจให้เกิดการเวียนตายเวียนเกิด หรือวัฏฏะ อันไม่รู้จบ ได้แก่

  1. ความเห็นผิดในกายในใจ – สักกายทิฐิ  ความหลงผิดเห็นว่ากายและใจ (รูปนาม–ขันธ์ห้า) เป็นเรา ของเรา
  2. ความลังเลสงสัย – วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย ไม่แจ้งชัดในหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริง
  3. ความติดดีติดปฏิบัติ – สีลัพพตปรามาส ความติดดี ความยึดมั่นในศีลวินัยที่ตนปฏิบัติ
  4. ความโกรธ ไม่พอใจ – ปฏิฆะ  ความขุ่นเคืองใจ ความไม่พอใจ
  5. หลงติดในรสสัมผัส – กามราคะ ความหลงติดในรสผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย
  6. หลงติดในรูปละเอียด – รูปราคะ  ความหลงติดในอารมณ์แห่งรูปอันละเอียด
  7. หลงติดในอารมณ์ละเอียด – อรูปราคะ  ความหลงติดในอารมณ์แห่งอรูป หรือนามอันละเอียด
  8. ความยึดมั่นในตัวเราตัวเขา – มานะ  ความหลงหมายมั่นในความมีความเป็นของสภาวะปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของรูปนาม
  9. ความฟุ้งซ่าน – อุทธัจจะ ความหลงฟุ้งซ่านปรุงแต่ง เพราะมีความไม่รู้
  10. ความไม่รู้ – อวิชชา  ความไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริง
The 10 Fetters สังโยชน์ 10

Photo by JJ Ying on Unsplash

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print