The 10 Fetters สังโยชน์ 10

10 สุดยอดพันธนาการแห่งจักรวาล

10 สุดยอดพันธนาการแห่งจักรวาล

เครื่องจองจำมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ “สังโยชน์ 10” หมายถึง เครื่องร้อยรัด 10 ประการ ที่ผูกมัดจิตใจให้เกิดการเวียนตายเวียนเกิด หรือวัฏฏะ อันไม่รู้จบ ได้แก่

  1. ความเห็นผิดในกายในใจ – สักกายทิฐิ  ความหลงผิดเห็นว่ากายและใจ (รูปนาม–ขันธ์ห้า) เป็นเรา ของเรา
  2. ความลังเลสงสัย – วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย ไม่แจ้งชัดในหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริง
  3. ความติดดีติดปฏิบัติ – สีลัพพตปรามาส ความติดดี ความยึดมั่นในศีลวินัยที่ตนปฏิบัติ
  4. ความโกรธ ไม่พอใจ – ปฏิฆะ  ความขุ่นเคืองใจ ความไม่พอใจ
  5. หลงติดในรสสัมผัส – กามราคะ ความหลงติดในรสผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย
  6. หลงติดในรูปละเอียด – รูปราคะ  ความหลงติดในอารมณ์แห่งรูปอันละเอียด
  7. หลงติดในอารมณ์ละเอียด – อรูปราคะ  ความหลงติดในอารมณ์แห่งอรูป หรือนามอันละเอียด
  8. ความยึดมั่นในตัวเราตัวเขา – มานะ  ความหลงหมายมั่นในความมีความเป็นของสภาวะปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของรูปนาม
  9. ความฟุ้งซ่าน – อุทธัจจะ ความหลงฟุ้งซ่านปรุงแต่ง เพราะมีความไม่รู้
  10. ความไม่รู้ – อวิชชา  ความไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริง

Photo by JJ Ying on Unsplash

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email