We Podcasts

WE Podcasts

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตื่นรู้ We Oneness ให้ความสำคัญกับการนำเสนอประสบการณ์ชีวิต และความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้ที่ปฏิบัติ ฝึกฝน รวมทั้งทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน We Oneness จึงตั้งใจที่จะจัดทำ FB Live ดำเนินรายการสัมภาษณ์โดยประธานกรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน และ ตา สุรางคณา ดาราสาว อดีตรองนางสาวไทย รองประธานกรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน ผู้สนใจธรรมและการเดินทางทางจิตวิญญาณ

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ” โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

[We Oneness PODCAST Ep.7] ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสิ่งอื่น . มีความรักให้ทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก . ตระหนักถึงที่ว่างอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต แผ่กว้างไพศาลข้างในตัวคุณ . ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา .

Read More »

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา” โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

[We Oneness PODCAST Ep.8] เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ และความรักในเพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และอภัยตนเองจากนั้นก็มองให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ‘การเชื่อมต่อ”

Read More »

“ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

[We Oneness PODCAST Ep.4] ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หัวข้อ “ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน” ถ่ายทอดสดจากวัดป่าสุคะโต We Oneness Live เป็นส่วนหนึ่งของ

Read More »

“สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์” โดยนายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

[We Oneness PODCAST Ep.9] “ผมมองว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นมุมมองชีวิต เป็นเรื่องของตัวเราเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี” “มนุษย์มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ แค่ร่างกาย การตื่นรู้ในมุมของผมจึงไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (Extra Ability)

Read More »