austin-schmid-hRdVSYpffas-unsplash

รู้ – ตื่น – เบิกบาน

รู้…เพราะเห็นตามความเป็นจริง
ตื่น…เพราะเข้าใจและเข้าถึงความไม่มีตัวตนที่แท้
เบิกบาน…เป็นสุข เพราะเข้าถึงอิสรภาพที่อยู่เหนือการเกิดและการตาย

รู้ หรือ สภาวะของจิตเดิมแท้ จะมีลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่

รู้ (Mindfulness) คือ อาการรู้ที่มีแต่เดิมโดยธรรมชาติ เป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริง ที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติ โดยปราศจากการบังคับควบคุม เป็นการรู้ในปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีความเป็น “เรา” เข้าไปเจือปนหรือบังคับกดดัน ไม่ใช่ผลของการพยายามที่จะรู้สึกตัว แต่เป็นสภาวะรู้ที่มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เรียกว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีการยึดมั่นในตัวตนของผู้ตื่น

ตื่น (Awareness, Alertness, Awakening) คือ สภาวะตื่นตัวต่อสัจธรรมความจริง เป็นอาการเข้าใจและแจ้งชัดตระหนักรู้ต่อสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ อันเป็นผลจากการรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่ เป็นสภาวะแห่งปัญญาที่สมบูรณ์

เบิกบาน(Freedom, Peace, Enlightenment) คือ สภาวะแห่งความเป็นอิสระ บริสุทธิ์ เบิกบาน เพราะปราศจากการครอบงำโดยความเป็นเรา อันเป็นผลมาจากความเข้าใจในสภาวะสัจธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วไม่มีการยึดติดผูกพันอยู่กับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น


จากหนังสือ หัวใจตื่นรู้

Photo by Austin Schmid on Unsplash

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email