ไว้วางใจพลวัตของพลังงาน

เราคงเคยได้ยินคำว่าอารมณ์มีขึ้นมีลง เหมือนคลื่นลมทะเล เพราะว่าอารมณ์ก็คือพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติคือ สามารถถ่ายเทและแปรสภาพได้

We Oneness

25/05/2021