Search
Close this search box.

แสงแสวงในตน : Inner Self Journey

ครูกิ๊บมองว่า การจะเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่โลกของใจได้นั้น เราต้องกลับมาทำความเข้าใจกระบวนการในการเห็นความจริงเสียก่อน เพราะใจนั้นเป็นที่มาของความจริง โดยความจริงนั้นแบ่งเป็น 3 จริงคือ จริงของฉัน จริงของเขา และจริงของโลก

นลิศา สีตบุตร

25/05/2021