Search
Close this search box.

สิ่งนั้น

ความจริงสูงสุดก็ดี ความดีสูงสุดก็ดี ความงามสูงสุดก็ดี พบได้ที่ไหนหนอ?
ย่อมพบได้ที่ใจของเราเอง เพราะมันไม่เคยดำรงอยู่นอกใจของเราเลย

We Oneness

21/12/2021