อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่2

14-15 ตุลาคม 2566
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

กิจกรรม “อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 2” ณ อาคารศูนย์นวัตกรรม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
.
ในงานมีการบรรยายให้กับอาสาสมัครในด้านความเข้าใจ ขั้นตอนการรักษาตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง และทัศนคติเกี่ยวกับการอยู่สบาย ตายสงบ
.
โดย ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเยือนเย็น
.
ช่วงบ่าย ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อการนำไปใช้ในงานจิตอาสา
ฝึกการเขียนสมุดเบาใจ
ฝึกทักษะการสร้างพื้นที่สนทนาที่ปลอดภัย
เรียนรู้ผ่านการดู Demo พื้นที่พูดคุยในรูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง
และเตรียมพร้อมอาสานักฟังสู่การลงสนามจริง
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print