อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่1

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก × Connected Universe ครั้งที่ 6 ฟังเสียงจังหวะจักรวาล ถอดรหัส จังหวะชีวิต

1 ตุลาคม 2566
โพธาลัย กรุงเทพฯ

กิจกรรม “อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 1” ณ ห้องศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
ในงานมีการเสวนา อบรมอาสาสมัครในด้านความเข้าใจและทัศนะคติเกี่ยวกับการอยู่สบาย ตายสงบ
.
โดยวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่
– ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเยือนเย็น
– คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Peaceful Death และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา
.
ช่วงบ่าย ฝึกฝนทักษะ Deep Listening เพื่อการนำไปใช้ในงานจิตอาสา
ฝึกการเขียนสมุดเบาใจและฝึกทักษะการสร้างพื้นที่สนทนาที่ปลอดภัยเพื่อการนำไปลงสนามจริง
.
ทีมวิทยากรและกระบวนกร
• คุณ รชต แซ่ตั้น
กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
• คุณปรีดี วิทยานนท์
กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
• คุณพันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์
นักจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม
Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print