“วิชาความสุข” Level 3
ครั้งที่ 1-2

กิจกรรม Club of One “วิชาความสุข” Level 3 ครั้งที่ 1-2

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 2153 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการได้จัดกิจกรรม Club of One นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจผ่านการเรียนรู้วิชาความสุข” Level 1 – 2 ทางออนไลน์ครบถ้วนแล้ว

โดยกิจกรรมในครั้งแรกได้เรียนรู้คำว่าความสุขบนฐานคิดของปรัชญาโดยใช้เครื่องมือคือแบบสำรวจความถนัดการเรียนรู้ เพื่อให้เราเห็นความถนัดของตนเองนำไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่มากขึ้นจนนำไปสู่ความสุขจากภายในมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

กิจกรรมในครั้งที่สอง ได้มาสำรวจและค้นพบความสุขบนฐานความรู้สึก โดยผ่านกิจกรรมที่ชวนผู้เข้าร่วมสำรวจวิธีการเติมความสุขง่ายๆในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงวิธีการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่น เพื่อให้เรามีความสุขได้อย่างเป็นองค์รวมและยั่งยืนนั่นเอง

ความน่าสนใจในกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นความลงตัวที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางปรัชญาและกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่นำมาสู่การสำรวจและค้นพบความสุขในแบบของตัวเองซึ่งจะเป็นการค้นพบความสุขในรูปแบบที่มีเอกลักษ์รวมไปถึงความสมดุลจนนำไปสู่ความสุขภายในอย่างยั่งยืน

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print