Club of ONE ครั้งที่ 2
-
เสวนาหัวข้อ "สู่หนึ่งเดียวกัน ในมุมมองวิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ "

Club of ONE ครั้งที่ 2 : เสวนาหัวข้อ “สู่หนึ่งเดียวกัน ในมุมมองวิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ “

10 สิงหาคม 2562 | ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสสซอยงามดูพลี

วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน – We Oneness“ 
ดำเนินงานโดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.

งานเสวนาพบปะ อัพเดท และพูดคุยกัน ถึงสิ่งที่ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเราล้วนคือหนึ่งเดียวกัน โดยมีวิทยากร 4 ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่างๆ

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ

โดย จุรี พิพัฒนรังคะ (ครูบี) ครูและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ 

จุรี พิพัฒนรังคะ (ครูบี)

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์

โดย หมอปอง นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์แนวมนุษยปรัชญา กับประสบการณ์ดูแลสุขภาวะ กายจิตจิตวิญญาณ

club.of.one.02-17

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา

โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป นักปรัชญา นักวิจัยและพัฒนา อาจารย์สอนด้านปรัชญาและจริยศาสตร์

club.of.one.02-0

พิธีกรดำเนินรายการ สู่หนึ่งเดียวกันโดย ตา สุรางคณา สุนทรพนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ดารา พิธีกร อาจารย์ และผู้เดินทางภายใน

club.of.one.02-20
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print