Search
Close this search box.

เห็นความเป็นมนุษย์ แจ่มแจ้งในธรรมชาติของชีวิต

ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าการฝึกปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปเพื่อความปกติหรือความพิเศษ การฝึกฝนของเราช่วยลดละหรือพอกพูนกิเลส ช่วยลดละหรือพอกพูนอัตตาตัวตน

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร

19/08/2019