ดุจพระถังซัมจั๋งไทย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ในที่สุดมนุษยชาติทั้งหมดจะพบประตูสู่การตื่นรู้

หนังสือเล่มนี้มีค่ายิ่งนัก เพราะเป็นบันทึกประสบการณ์การตื่นรู้ของคนรุ่นใหม่ จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายพื้นฐาน “ประสบการณ์” คือของจริง หรือของที่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ ไม่ใช่เพียงความคิด ทฤษฎี หรือวาทกรรม ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวว่า “ถ้าคุณเรียนจากตำราคุณได้ความรู้ แต่ถ้าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์คุณได้ปัญญา” ปัญญานั้นจึงสำคัญกว่าความรู้มากมายนัก

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึก “ประสบการณ์” ของคนถึง 40 คน แล้วทำไมจะไม่สมควรเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิด “ปัญญา” เล่า

ผู้ที่ประสบ “สภาวะตื่นรู้” มีมาเนิ่นนานแต่โบราณกาล ในชนเผ่าหลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรม จึงมีชื่อเรียกขานสภาวะเช่นนี้ด้วยคำแตกต่างกัน เช่น สภาวะอันเป็นทิพย์ บรมสุข การเข้าถึงสัจจะ การเข้าถึงธรรม(ชาติ) การเข้าถึงปัจจุบันขณะ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า โพธิจิต จิตสำนึกใหม่ (New Consciousness) จิตหนึ่ง ฯลฯ ซึ่งหากท่านมีประสบการณ์ด้วยตนเอง ก็อาจมีคำที่ใช้เรียกขานสภาวะตื่นรู้ของท่านเองได้

มนุษย์อวกาศชื่อ Edgar Mitchell เมื่อยืนอยู่บนดวงจันทร์และมองมา “เห็นโลกทั้งใบ” ลอยล่องอยู่ในอวกาศ ทำให้จิตของเขาเปลี่ยนแปลงจากเดิม เขากล่าวว่า “I came back to Earth, a totally changed man” (ผมกลับมายังโลก กลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง)

เปลี่ยนอย่างไร?

เปลี่ยนโดยกลายเป็นคนที่เบาเนื้อเบาตัว ปลอดโปร่ง มีความสุขอย่างลึกล้ำในเนื้อในตัว ประสบความงามอันล้นเหลือในทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสิ่ง

เพราะได้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) ของโลกทั้งใบ หรือของธรรมชาติทั้งหมด

ธรรมชาติทั้งหมดมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือสัจจะ

แต่มนุษย์ติดอยู่ในความคับแคบที่รู้เห็นเป็นส่วน ๆ เมื่อคับแคบจึงหลับใหลจากความจริง และถูกความไม่รู้ อวิชชา หรือความคับแคบกักขังไว้ ทำให้ไร้อิสระ ถูกบีบคั้น

เมื่อตื่นรู้ จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลเหลืออนันต์ เป็นนิรันดร์ และเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) จึงเกิดความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากความบีบคั้น ประสบความสุข ความงาม และมิตรภาพอันไพศาล ดังที่กล่าวข้างต้น

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสภาวะการตื่นรู้ และการเปลี่ยนแปลงตัวตนโดยสิ้นเชิง จากทุกข์เป็นสุข จากมืดเป็นสว่าง จากคับแคบเป็นเปิดกว้าง จากทำลายเป็นสร้างสรรค์ อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งในระหว่างคนกับคน และคนกับสรรพสิ่ง

เมื่อสมดุลก็เกิดสงบ สันติ สุข

จึงกล่าวว่าในที่สุดมนุษยชาติทั้งหมดจะพบประตูสู่การตื่นรู้ และหนังสือเล่มนี้ “One หนึ่งเดียวกัน” โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล เป็นบรรณาธิการ จะคือเพื่อนร่วมเดินทางของท่าน

ประเวศ วะสี
3 กันยายน 2562

คำนิยมจากหนังสือ ONE หนึ่งเดียวกัน

Photo by NASA on Unsplash

Facebook
Email
Twitter
Telegram
Pinterest
Print