6 ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติรุดหน้า

ในการปฏิบัติให้ได้ดีนั้น ชีวิตผู้ปฏิบัติควรประกอบไปด้วยปัจจัย 6 ประการ คือ

1. มีเจตนามุ่งมั่น คือ มีเป้าหมายและความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งที่ปฏิบัติให้สำเร็จ

2. มีความใส่ใจ คือ มีการสอดส่อง คอยฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ

3. มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือ มีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่หยุด แม้จะหมดกำลังใจ และยังหมายถึงไม่เปลี่ยนใจไปโดยง่าย เช่น หากลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็ทำในรูปแบบนั้นไปเลย ไม่โลเล วอกแวก จนกว่าจะทดลองและได้ผลสรุปแล้วว่าถูกทางหรือไม่ถูกทาง

4. มีที่ปรึกษาหรือครูบาอาจารย์ คือ ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นไปจนถึงขั้นปลายควรมีอาจารย์คอยแนะนำให้คำปรึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากทำเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฝึกฝนอาจปฏิบัติผิดรูปแบบหรือทำในสิ่งที่ผิดจนเดินไปสู่ทางเสื่อมได้

5. มีชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกัน คือ มีกลุ่มหรือชุมชนเป็นผู้ร่วมทางเดินเดียวกัน สำหรับช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ศึกษาหรือฝึกฝนเจริญงอกงามขึ้นไปในชีวิตที่ประเสริฐกว่าเดิม

6. มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ มีหลักการในการฝึกฝนที่ถูกทางและมีหลักปฏิบัติที่เป็นหนทางนำไปสู่การตื่นรู้ได้จริง

Photo by Jyotirmoy Gupta on Unsplash

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print