ความจริงของความจริง

ผู้อำนวยการศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข จิตแพทย์ และอาจารย์ถ่ายทอดพุทธศาสนานิกายวัชรยานและอติโยคะ-ซกเช็น

รศ.นพ. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

16/08/2019

ความสมบูรณ์ของการปรับใจ

การตื่นรู้คือภาวะที่กลับไปจำได้อีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร กลับไปสู่รากหรือแก่นแท้ของการเกิดมา เพื่อให้ชีวิตที่ต้องดำเนินอยู่เต็มไปด้วยความงาม ความรัก ความสมบูรณ์ทางใจ

นันท์ วิทยดำรง

16/08/2019

อรุณรุ่งแห่งการตื่น

การตื่นรู้ เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่เกิดจากการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความจริง ตามธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด

ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

16/08/2019